Licenta iulie 2013

In jos

Licenta iulie 2013

Mesaj Scris de snowflake la data de Dum Noi 18, 2012 2:02 am

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Bucureşti
GHID
pentru elaborarea şi prezentarea lucrării de licenŃă
- sesiunea iulie 2013 -
Examenul de licenŃă reprezintă examen de finalizare a studiilor în învăŃământul superior, conform
prevederilor art. 143 din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale şi se organizează în baza Ordinului
ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.4033/12.04.2011 şi a dispoziŃiilor art. 117-
119 din Carta UniversităŃii Spiru Haret, ediŃia 2011.
Ghidul reprezintă instrumentul de lucru utilizat de cadrele didactice din cadrul FacultăŃii de Drept şi
AdministraŃie Publică Bucureşti pentru coordonarea lucrărilor de licenŃă elaborate de către studenŃii
programelor de studii DREPT, (IF/IFR) şi ADMINISTRAłIE PUBLICĂ (IF), începând cu sesiunea de
licenŃă iulie 2012.
CUPRINS
Partea I - Structura lucrării de licenŃă
Partea II - Reguli de redactare a lucrării de licenŃă
Anexe:
Anexa nr. 1 – Coperta exterioară a lucrării
Anexa nr. 2 – Coperta interioară a lucrării
PARTEA I - Structura lucrării de licenŃă
Lucrarea de licenŃă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:
a. Coperta exterioară – conform Anexei 1;
b. Coperta interioară – conform Anexei 2;
c. Cuprins – lucrarea de licenŃă trebuie să fie structurată astfel:
• Introducere - o prezentare succintă a temei de licenŃă (1-3 pagini) şi a modului de abordare a
acesteia în conŃinutul lucrării;
• ConŃinut – 3-5 capitole, subcapitole, subpuncte, 50-70 de pagini; capitolele trebuie să cuprindă
aspecte de natură teoretică şi aplicativă, cu prezentarea şi comentarea unui studiu de caz
relevant în raport cu tema aleasă;
• Concluzii – ideile principale care se desprind din Lucrarea de licenŃă, propuneri sau aprecieri
personale argumentate asupra temei prezentate;
• Bibliografie – va conŃine repere din domeniul legislaŃie, doctrină şi jurisprudenŃă, inclusiv alte
surse de informaŃie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenŃă; aceasta se
va stabili de comun acord cu coordonatorul lucrării;
• Anexe - dacă este cazul (pot conŃine ilustraŃii, prelucrări preliminarii, grafice ş.a.); tabelele,
(dacă este cazul) vor fi inserate, denumite şi numerotate corespunzător capitolului aferent). 2
PARTEA a II - a – Reguli de redactare a lucrării de licenŃă
Pentru redactarea lucrării de licenŃă se va folosi programul Microsoft Word din Pachetul Microsoft
Office 2003-2007. Redactarea lucrării se va realiza pe format A4, utilizând următoarele repere pentru
dimensionarea paginii:
- marginile paginii – (Page Setup -> Margins): stânga: 3 cm; dreapta: 2 cm; sus: 2 cm; jos: 2
cm.
- spaŃiere între rânduri - (Format->Paragraph->Linespacing-> 1,5 lines);
- alinierea textului - (justified); Primul rand: Format-> Paragraph->Indentation-1,5 cm).
Titlurile capitolelor vor fi aliniate centrat, scrise cu caractere bold, cu majuscule; titlurile
paragrafelor vor fi indentate la 1,5 cm, scrise cu caractere bold, cu litere mici. Între titlurile
capitolelor, paragrafelor şi corpul textului se introduce un rând liber. Utilizarea caracterelor în
format italic se poate face doar pentru citate, dispoziŃii ale unor acte normative, expresii şi
adagii. În text nu vor fi utilizate sublinieri sau caractere format bold;
- font – Times New Roman, corp literă 12, spatiere la un rând şi jumătate (1,5)
utilizând diacriticele specifice limbii române;
- numerotarea paginilor – se face începând cu coperta interioară, până la ultima pagină a
lucrării, exceptând anexele; numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat;
- notele de subsol - se vor introduce obligatoriu note de subsol (Footnotes) pentru a se indica
sursa; acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea şi vor fi scrise cu corp literă 10, cu
spaŃiere la un rând;
- bibliografia – se structurează astfel: legislaŃie, doctrină şi jurisprudenŃă (cărŃi şi lucrări de
autor în edituri, studii şi articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinŃe, resurse
în format electronic, articole şi lucrări conferinŃe disponibile on line, site-uri consultative,
documente emanate de la diferite organisme şi instituŃii). (Exemplu: Autor (i), Titlul
cărŃii, Editura, locul apariŃiei, anul, pg.); Articol dintr-o revistă (Exemplu: Autor (i), Titlul
articolului, Revista, nr., anul, paginile); Documente ale unor organizaŃii (Exemplu:
InstituŃia, Documentul / Regulamentul, anul apariŃiei, locul, paginile / site-ul de unde a fost
preluată informaŃia); Revistă on-line (Exemplu:Autor (i), Titlul articolului, Revista, nr., anul,
paginile, site-ul de unde a fost preluată informaŃia).
Evaluarea lucrării de licenŃă în vederea susŃinerii în faŃa comisiei de examinare se va face de către
cadrul didactic coordonator, care va aprecia lucrarea în funcŃie de următarele criterii:

a. actualitatea şi modul de abordare
b. conŃinutul ştiinŃific al lucrării
c. abordarea metodologică
d. documentarea de specialitate
e. aportul şi contribuŃiile personale
f. estetica şi Ńinuta grafică
g. bibliografia utilizată (diversitate şi actualitate)
h. respectarea normelor ortografice şi de tehnoredactare
Lucrarea de licenŃă se întocmeşte în dublu exemplar. Un exemplar al lucrării de licenŃă (în format
legat-copertat – nu spiralat) va fi însoŃit de referatul cadrului didactic coordonator şi va fi depus la
secretariat odată cu dosarul pentru susŃinerea examenului de licenŃă. Toate lucrările de licenŃă vor
avea ataşate câte un CD, care conŃine lucrarea de licenŃă în întregime, în forma finală ce va fi susŃinută
în faŃa comisiei de examinare.
Departamentul ŞTIINłE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE3
Anexa nr. 1 – Coperta exterioară a lucrării
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ BUCUREŞTI
LUCRARE DE LICENłĂ
Coordonator:
(grad didactic, nume, prenume coordonator)
Absolvent:
(nume, prenume absolvent)
Bucureşti, 20134
Anexa nr. 2 – Coperta interioară a lucrării
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ BUCUREŞTI
LUCRARE DE LICENłĂ
..................................................(Tema lucrării)..................................................
Coordonator:
(grad didactic, nume, prenume coordonator)
Absolvent:
(nume, prenume absolvent)
Bucureşti, 2013
avatar
snowflake
    

Avertismente :  Mesaje : 4863

Sus In jos

Re: Licenta iulie 2013

Mesaj Scris de snowflake la data de Dum Noi 18, 2012 2:03 am

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică Bucureşti
În atenŃia
1. studenŃilor anului IV Drept (IF-IFR) şi anului III AdministraŃie Publică
2. absolvenŃilor din anii anteriori, care intenŃionează să susŃină examenul de
licenŃă în sesiunea iulie 2013
Pentru realizarea lucrărilor de licenŃă pentru sesiunea iulie 2013, probă
obligatorie conform Legii educaŃiei naŃionale, nr.1/2011, planul de învăŃământ
prevede desfăşurarea activităŃii de coordonare şi îndrumare a studenŃilor pentru
întocmirea acesteia.
Conform aprobării Consiliului facultăŃii, activitatea de coordonare şi îndrumare
va începe din 15 noiembrie 2012 şi se va concretiza, prin întâlniri la sediul facultăŃii,
potrivit planificărilor stabilite de profesorul coordonator.
Pentru a asigura, cele mai bune condiŃii pentru finalizarea lucrărilor de licenŃă
şi predarea acestora cadrului didactic coordonator s-a stabilit următorul calendar:
1. 14 decembrie ultimul termen pentru depunerea cererilor de îndrumare
(camera 113 sau fax 0213345263)
2. 21 decembrie afisarea listei finale cu absolvenŃii admişi spre coordonare
de fiecare profesor coordonator
3. 15 noiembrie - 15 martie desfaşurarea întâlnirilor cu profesorul
coordonator conform programarilor afişate.
4. 10 mai 2013 – termenul limită pentru predarea, în forma necopertată, a
lucrării.
5. 3-7 mai 2013 susŃinerea colocviului pentru lucrarea de licenŃă
Vă adresăm invitaŃia de a consulta periodic site-ul facultăŃii şi de a contacta
cadrul didactic coordonator al lucrării de licenŃă, pentru a îndeplini cerinŃele legale în
vederea înscrierii pentru examenul de licenŃă din sesiunea iulie 2013.
Decan,
Lect. univ. dr. Marian ILIE
avatar
snowflake
    

Avertismente :  Mesaje : 4863

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum